نگاره

فهرست

ما را دنبال کنید

 

 

 

 

 

 

           

 وَ بيراحمد سِيت بگُم تاريخ ديِرش          آثاری و زيتَرش مِردَل شيرش