فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

طوايف

 

 

سادات امامزاده علی                                 كی ملك ( محمد طاهر خانی )                                                تامرادی

 

 

كی گيوی                                                     تير تاجی ( نگين تاجی )                                                     جليل                            

 

طاس احمدی                                                  سادات شاه قاسم                                                          مالخانی

 

 

اولاد علی مؤمن                                                      تحله ای                                                                گنجه ای

 

 

خواجه                                                         سادات اولاد مير حسن                                              سادات مهريانی

 

 

فارسی مدانی                                                          آقایی                                                                  باتولی

 

 

اولاد مندنی                                                     ترك های سفيدار                                                         رودشتی

 

 

سادات خفری                                        سادات ياسيچی ( ياسوجی )                                       شيخ بی بی خاتون

 

 

فيلوند                                                                گود سرابی                                                     اولاد ميرزا علی

 

 

چيتابی                                                                  برایی                                                                     آهنگرها

 

 

بادلانی                                                                 زيلائی                                                       سادات ده بر آفتاب

 

 

برآفتابی                                                                شيخ ممو                                                                كاكانی

 

 

گودرزی                                                               ملا كلبی                                                   نوكر ( عمله خوانين )

 

 

سلمانيها                                                                ديلی                                                            سادات مختاری

 

 

اودلی ( عبداللهی )                                              باشرانی                                                                  تيلكوئی

 

 

سی سختی                                                     سادات كريكی                                                           سركوهكی 

 

 

كره ای                                                               مادوانی                                                                     مهتر

  

 

سادات رضا توفيق                                              شولی                                                               اولاد چراغعلی

 

 

سادات محمودی                                                سروكی                                                                    عباسی

 

 

سارانی                                                           حسن عالي