فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

RSS
198
جزییات نظر دادن به تصویر
199
جزییات نظر دادن به تصویر
200
جزییات نظر دادن به تصویر
201
جزییات نظر دادن به تصویر
202
جزییات نظر دادن به تصویر
203
جزییات نظر دادن به تصویر
204
جزییات نظر دادن به تصویر
205
جزییات نظر دادن به تصویر
206
جزییات نظر دادن به تصویر
207
جزییات نظر دادن به تصویر
208
جزییات نظر دادن به تصویر
209
جزییات نظر دادن به تصویر
210
جزییات نظر دادن به تصویر
211
جزییات نظر دادن به تصویر
212
جزییات نظر دادن به تصویر
213
جزییات نظر دادن به تصویر
کی هجیر بهادران
جزییات نظر دادن به تصویر
اسد خان باوی
جزییات نظر دادن به تصویر
آقا محمد تقی خوبانی
جزییات نظر دادن به تصویر
کی هادی ایزدپناه ( پناهی )
جزییات نظر دادن به تصویر