فهرست

نمایی از استان

 

 

 

طايفۀ اولاد مندنی

 

اولاد مندنی كه خود را وابسته به طايفۀ كی گيوی می دانند ، از تركهای فارسميدان قشقايی هستند كه ابتدا به جوزار آمدند و از آنجا به دشت روم كوچ كردند و با كی گيوی ها ، ارتباط و خويشاوندی برقرار كردند ، در سال 1328 ه.ش توسط ناصر خان طاهری به روستای " نره گاه " منتقل شدند و صاحب آب و ملك شدند .