فهرست

نمایی از استان

 

 

 

طايفۀ آهنگرها 

 

آهنگر ها كه در همۀ الات كهگيلويه و بويراحمد پراكنده اند ، آهنگرها خود را از نژاد كاوه آهنگر می دانند . آنان نقش مهمی در تأمين نيازهای زندگی عشاير ايفاء می كرده اند ، زيرا تهيۀ لوازم و ابزار فلزی مورد نياز خانوارهای ايلی را عهده دار بوده اند . ساخت آلات فلزی مانند ، كارد ، چاقو ، تبر ، اَره ، قند شكن ، قفل ، سوزن ، درفش ، قسمت های فلزی گاو آهن ، كفگير ، ملاقه ، سه پايه ، آفتابه ، چكش ، تاوه ، خاك انداز ، انواع ميخ ، گازانبر ، سلاح سرد و گرم و سفيد كردن ظروف زنگ زده مس و ... را به عهده داشتند . بنابراين می توان گفت : كه وجود آنها برای مردم ايل ، بسيار ضروری بوده است و به همين سبب عنوان مهم " استاد " را به اين مردان زحمتكش داده بودند . زنانشان نيز ، ابزاری مانند غربال و غيره می ساختند و در كار ساختن ابزار فلزی يار و ممدكار مردان بودند . در حال حاضر آهنگرها در مناطق مختلف ايلات سكونت دارند ، عده ای از جوانان آنها در مشاغل اداری مشغول خدمت هستند . بين آهنگرها در موارد مختلف از جمله در عروسيها و سوگواريها هماهنگی كامل وجود دارد و با آنكه در مناطق مختلف زندگی می كنند . امّا در صورت لزوم در كوهتاترين مدت ممكن در محل لازم حضور می يابند .

 

Comments  

 
#1 Guest 2014-06-06 11:58
ایا ستوده های اهل کاکان هم اهنگرند؟