فهرست

نمایی از استان

 

 

 

طايفۀ مهتر

 

مطربان خود را از قوم هندی می دانند و به مليت خود مباهات می كنند ، رنگ و رخساره سبزه دارند و نيز شكل پوشيدن لباسهای سرخ و زردشان گواه فرهنگ غير ايلی آنهاست و هميشه به صورت چند خانواری در ايلات و مراكز خان نشن زندگی می كنند و از مزد معين و جيره ای كه از قديم الايام جهت آنان مرسوم بود امرار معيشت می نمايند و دارای سازمان مستقلی نيستند .