فهرست

نمایی از استاناين بازی احتياج به ابزار خاصی ندارد ؛ تعداد بازيكنان بش از چهار نفر است .
حِصوم = ابزار فلزی است كه با آن خمير بلوط را روی ( ساج ) پهن می كنند و ته دگ را هم با آن پاك می كنند .
شرح بازی :
بعد از يارگيری و تعيين دسته ای كه بايد سواری دهند ، هر كدام به پشت يك نفر كه از نظر قدرت جسمی توان لازم را دارد ، سوار می شود و به درب اولين خانه می روند . سر دستۀ سوارها خطاب به صاحبخانه می گويد : سوار ، سوار بو ، يا پياده سوار وابو ؟  هر چه صاحبخانه بگويد عملی می شود . به همين ترتيب به درب تمام خانه ها می روند و از آنها آدرس ( حصوم راس ) را می پرسند . تا هنگامی كه كسی نگفته است ( حصوم راس ) اين جاست به بازی ادامه می دهند ، معمولاً آخرين خانۀ ده يا (  مال ) خواهد گفت : ( حسوم راس ) اين جاست ؛ در اين هنگام دور اول بازی تمام می شود و بازيكنان می توانند بازی را دوباره از سر گيرند .

 

 

 

Comments  

 
#1 Guest 2016-03-06 22:06
:lol:

:-* 8)