فهرست

نمایی از استان

 

هیلو از بازی ها و سرگرمیهایی  است که کودکان و نوجوانان به آن علاقه زیادی نشان می دهند . شیوۀ اجرای این بازی به این گونه است که :

یک طناب ( بند ) نسبتاً بلند را به شاخۀ یک درخت یا چوب بالکن ساختمان یا هر جا که امکان آویزان شدن باشد بسته بطوری که حدود 20 تا 50 سانتی متر به زمین فاصله داشته باشد سپس در داخل بند قرار گرفته و خود را به حرکت در می آورند ، و یا به وسیله شخص دیگری به حرکت در می آیند . لازم به توضیح است که طناب مذکور باید به صورت دولا و طوری بسته شود که شخص قادر به نشستن و ایستادن در آن باشد ، در این بازی شخص می تواند هم به صورت نشسته و هم ایستاده روی طناب قرار گرفته و آن را به حرکت در آورد .