فهرست

نمایی از استان

 

کیو کیو از بازی های دو نفره و سرگرم کننده است که جنب و جوش چندانی در آن احساس نمی شود . نحوه اجرای آن بدین گونه است :

دو نفر در کنار یکدیگر قرار گرفته و یکی از آن دو انگشتان یکی از دست های خو را در دست دیگریش پنهان می کند بطوری که تنها نوک انگشتان پیدا باشد بعد فردی که انگشتان خود را در دست دیگرش جا داده با یکی از آنها به سر طرف مقابل خود می زند بدین شرط که شخصی که انگشت به سرش خورده چشمش بسته باشد بعد انگشتان را به همان شکل پنهان ساخته و به رفیقش می گوید که کدام انگشت بوده است ، اگر توانست بگوید بازی را طرف مقابل ادامه می دهد اگر نتوانست بگوید دوباره با انگشت به سرش زده می شود . این بازی به همین شیوه ادامه پیدا می کند ، تا زمانی که انگشت مورد نظر توسط فرد مقابل گفته شود که در آن موقع جای طرفین در بازی عوض می شود .