فهرست

نمایی از استان

 

این بازی را معمولآً چوپانان عصرها هنگام بازگشت به ده انجام می دهند .

نحوه اجرای این بازی به این صورت است که بچه ها هر کدام یک چوبدستی همراه خود دارند ، ابتدا یکی از بچه ها با توافق طرفین یا به قید قرعه چوب خود را به هوا پرتاب می کند . بعد می گوید چوب عروسکم رفت ، بقیه بچه ها آماده هستند به محض پرتاب چوب هر کدام از آنها سعی می کنند چوب پرتاب شده را با چوب خود بزنند ، هر فردی که چوب انداخته شده را در هوا بزند نوبت به او می رسد که چوبش را پرتاب کند ، البته پرتاب چوب در هوا به سمت آبادی است .

این بازی یک بازی سرگرم کننده ایست ، مخصوصاً زمانی که چوپانان خسته یا گرسنه باشند ، که در آن موقع با انجام این بازی سرگرم شده و بدون آنکه احساس خستگی و گرسنگی نمایند به آبادی می رسند .