فهرست

نمایی از استان

 

این بازی در بین جوانان و نوجوانان بیشتر رونق دارد .

نحوه اجرای آن بدین گونه است که ابتدا یکی از بچه ها به عنوان سر گروه یا سالار انتخاب می شود ، سپس شخص معین شده در وسط افراد گروه نشسته و انگشتان شصت و سبابه هر دو دست خود را به صورت دایره ای در می آورد ، و بعد از آن بقیه گروه هر کدام انگشت سبابه یکی از دستهای خود را درون دایره مذکور قرار و به حرکت در می آورند . در این هنگام سالار چشمان خود را بسته و انگشت یکی از بازیگران را می گیرد و بقیه گروه انگشتان خود را بیرون می کشند .

در این موقع سالار صفات یک پرنده یا یک حیوان را با اشاره دست و بیان جملاتی از قبیل : (( یَه چی دارُم بِیرتَتَنا ، سَرِ سَر وُلِش بیر تَتَنا ، و ... )) یعنی : (( یک چیزی دارم و دارم به این اندازه ، سرش به این اندازه است )) بیان می کند ، بعد از آن شخص مزبور باید با در نظر گرفتن مشخصات ذکر شده نام پرنده مورد نظر سالار یا سر گروه را بگوید ، اگر توانست که جواب صحیح بگوید ، برنده محسوب شده و به کناری می ایستد تا بازی به همان ترتیب اول ادامه پیدا کرده تا اینکه یکی از بازیگران بازی را ببازد و در آن موقع بازیگر برنده شده بر پشت شخصی که بازی را باخته سوار می شود و تا مکانی که از قبل توسط سالار مشخص شده میروند و بر میگردند . چنانچه شخص مزبور نتواند جواب صحیح را بگوید باید به ماند تا یکی از بازیگران برنده شود ، آنگاه شخص برنده شده را بر پشت خود سوار کرده و تا محل معین شده می برد و بر می گرداند .

بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند تا همه بازیگران به نوبت بازی خود را اجرا نمایند .