فهرست

نمایی از استان

 

 

این بازی بیشتر مخصوص دختر بچه هاست . لیلی همان عروسک است ، با این تفاوت که آن را از چوب و پارچه درست می کنند .ابتدا یک تکه چوب صاف و مستقیم را به تناسب بزرگی یا کوچکی عروسک انتخاب کرده و سپس دو تکه چوب کوچکتر به عنوان دستان عروسک را در یک سر چوب نصب می کنند به طوری که چوب ها متحرک بوده و شکل صلیبی را به وجود آورد . بعد یک نخ به دو سر محل اتصال چوب ها بسته که با کشیدن نخ مزبور دستان عروسک حرکت نموده و به حالت رقص دی می آیند  . بعد آن را ملبس می کنند به لباس های محلی از قبیل : پیراهن ، زیر جامعه زنانه ، چارقد ، روسری ، چادر و سایر پوشاک و وسایل تزئینی.