فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

نبرد دره سرد

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺒﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭ ﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﻞ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﻧﺒﺮﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺩﺭﻩ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻥ ﻭ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺼﯿﺮﺧﺎﻥ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺟﻨﮓ - ﺷﮑﺮﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭﻭﻫﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺧﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﯾﺎﺳﻮﺝ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ . ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺧﺎﻥ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺍﻭﺭﯼ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺧﻮﻥ ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﻭ ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪﺭﺵ -ﻣﻼ ﻗﺒﺎﺩ ﺳﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺠﻮﻡ ﺑﺮﺩ .ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻣﯿﺮﺍﺑﺎﺩ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻼﻗﺒﺎﺩ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﮑﺮﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺳﻔﻠﯽ – ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﺍﻭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ  به ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﮔﻨﺠﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﯿﺎ هجوم آورد ﻭ ﺑﻼﺩﺭﻧﮓ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺧﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﺎﮎ ﺧﻮﺩ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩ . ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺧﺎﻥ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺿﻐﺮ ﺳﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻼﻓﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺟﺴﻮﺭﺍﻣﯿﺰ ﺯﺩ .ﻭﯼ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﻏﺎﺭﺕ ﮔﻨﺠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺯ ﺩﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﯾﺶ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ . ﻟﻮﺩﺍﺏ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺳﻔﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ هجوم آوردند . ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻔﻨﮓ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻮ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺷﮑﺮﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﻮﺩﺍﺏ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ . ﻧﺒﺮﺩﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻗﺒﺎﺩ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ - ﮐﺪﺧﺪﺍﯼ ﺳﯿﺎﺱ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻗﺎﯾﺪ ﮔﯿﻮﯼ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼ ﮐﺮﯾﻢ ﺍﺯ ﺭﺟﺎﻝ ﻧﺎﻣﯽ ﻭ ﺩﻟﯿﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺗﺎﻣﺮﺍﺩﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﯽ ﻟﻬﺮﺍﺱ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺩ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ . ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﯿﺎ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﺮﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻧﻞ ﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﻭﺩﺕ ﻫﻮﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻧﺪ . ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﯿﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻌﺪﺍﺩ - ﺗﻠﻔﺎﺕ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺷﮑﺮﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ نبرد ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻭﺍﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﺎ منطقه ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ﻭﻟﯽ ﺍﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺭﺟﺎﻝ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﯾﻞ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻟﻮﺩﺍﺏ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺗﺎﻣﺮﺍﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﻣﻼﮐﺮﯾﻢ - ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﮑﺮﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﻫﻤﺴﺮ ﻭﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻤﻮﺩ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺟﺪﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺗﻨﮓ ﺗﺎﻣﺮﺍﺩﯼ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ - ﺷﮑﺮﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺧﺎﻥ ﺷﺘﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩﯼ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﭘﻮﺯﻩ ﺍﺭﺗﺶ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺫﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭ ﻇﺎﻟﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮔﺸﺖ.

 

نویسنده نوشتار : شیوا طاهری بویراحمدی

 

 

 

 

 

دیدگاه ها   

 
-1 #163 بیراحمد 1396-05-03 12:16
کریم خان طایفه تامرادی رو به بختیاری فراری داده بودکمترحرف گنده بزنید.....یک سند بیارین که کی محمدعلی کریم خان رو کشته باشه......بعد از مرگ کریم خان همه شیر شدن و ادعای کشتنش رو داشتن....در جنگ دره سرد هم سرتیپ خان به قلب تامرادی حمله کرد که در ان زمان جای تحسین داشت و شجاعت زیادی میخواست...و خیلی ها میگن غارت رو بردن و خیلی های دیگه میگن نه....هیچی معلوم نیست...ولی اینکه این کار سرتیپ خان شجاعت زیادی میخواست خودش مشخصه و در وجوده همه کس نبود....این شعرهای الکی رو هم تامرادی ها خودشون گفتن
باز گفت
 
 
0 #162 boyer 1396-05-03 12:04
جونوم سی سرتیپ خان بیراحمدی....... خوم شایم لهراس وزیر غلوم حکومت شمشیری زم و زمین موند تا قیومت.......سرت یپ خان کر نومی بیراحمد.....
باز گفت
 
 
+1 #161 Guest 1396-01-30 19:11
بازگفت بویراحمد:
بازگفت بادلانی:
بترسید از روزی که اژدهای خوابیده بویراحمد سفلی از خواب بیدار بشه بترسید از روزی که تامرادی و سرکوهکی و ... بر سرشما خراب بشوند . خانم طاهری با دروغ ننگ شکست هفت بار ذره سرد رو نمیتونی پاک کنی . زهی خیال باطل

همتبار عزیز الان در قرن بیست یک زندگی میکنیم باید به جای تخریب همدیگر به فکر استان و کشور باشیم این حرفها دیگه قدیمی شده ان زمان که مردم همدیگر را غارت میکردند به خاطر بی سوادی عدم آگاهی مردم و ظلم حکومت مرکزی بوده.الان از هر کس بپرسید که از کدام تیره و تبار هستی طوری برایت تعریف میکند که اصلا خودش خان بوده یه زمان از بیضی تا رامهرمز ونصف چهارمهال بختیاری استراکیهانصف فارس بوشهر خوزستان ایالتی به نام کی گیلویه (کهگیلویه ) بودند و قدرتمند و باشکوه که چندین سال با خلفای عباسی در جنگ بودند و همیشه باعث وحشت قدرتهای مرکی غیر ایرانی مخصوصا قاجاریه بودند آنقدر اختلاف میان قبایل انداختند که چهار بنیچه و لیرابی از هم جدا شدند بعد شد دشمن زیادی نویی بویراحمد چرامی باوی طبیبی و بهمیی.و وقتی دیدند که بویراحمد قدرتمند میشود گرمسر سردسیری کردند.و حدود صد سال پیش باز بویر احمد شد سفلی و علیا و الان بعضی از تیرهای بویراحمد خودشان را ایل مینامند.کلام آخر به فکر نان باش که خربزه آب است الان فقط پول مهم .وسلام

شما به پولت بناز ما هم علاوه بر پولمون به اصالت و تاریخ و شرافت و شجاعت بویراجمد سفلی می پردازیم .
پس بچسب به پولت چون خودتم متوجه شدی که همه چیز با پول بدست نمیاد پس سفت بچسب بهش که باد نبره :D :D :lol: :lol: ;-) 8)
باز گفت
 
 
-2 #160 tnt 1395-11-05 01:36
بازگفت بویراحمد علیا:
بازگفت Tnt:
اولا سلام
ثانیا نبرد دره سرد نبردی نا برابر از طوایف مستقل و بنام ن طوایف ضعیف و کم قوه___
((مو گهتم سی سختیه یا شیخ گلبار
ای طوری برشون زده کریم تشبار))__و غافلگیرانه بود پس سرکوب متجاوز ولو با کشته شدن و نابودی یک نفر از متجاوز بسی جای افتخار داره
ثالثا اشعار حاکی ازآن است ک غارت مذکور به مقصد نرسید
کی قباد و دره سرد تفنگ ور دا
علیقلی و چات باریک غارت در دا

غارتل چارفرسخی نرهته بیدن
کی گیوی وسط برفل دهرهته بیدن

جخونه و چات باریک تا حد جخونه
غارتل بی ملا کریم اومن و حونه
در ضمن کدام عقل سلیم می پذیرد ک هنگام عقب نشینی و فرار آن هم در شرایط جغرافیایی سخت بین تونل های یخی شخص متجاوز مغلوب قادر بر حمل و بردن غارت باشد؟؟؟
نفس جنگ و خود جنگ بخودی خود خوب نیس و چهره ای کریه و قبیح دارد لیکن در مقام دفاع آنهم دفاع مشروع خون متجاوز هدر و دفع تجاوز و خطر واجب شرعی است
مع الوصف در جنگ دره سرد
نرسی و تامرایی غیر سه3بر مال
شرینی مرادعلی کریم حسین خان

نرسی و تامرایی غیر سه بر مال
چیشه کشت چیشه گرهت ی چیشه خه دال


مزید بر آن جای دارد از نصیرخان بهادرالسلطنه به نیکی و رشادت نام برد
چو یک مرد جنگی چو یک دشت مرد

✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌

اینو هم قبول کن 14 نفر کی گیوی کل طایفه تامرادی را از بویراحمد علیا بیرونشان کردند وچند نفر از بزرگان آن زمان طایفه بزرگ تامرادی کشته شدند تازه در این درگیری از کی گیویها فقط کی خدابخش با13 نفر همراه این کار انجام دادند بله درسته چه یک دشت مرد چه یک مرد جنگ در جنگ در سرد جنگ بین سرتیپ خان بود با شکرالله خان از کی گیویها فقط شش نفر حضور داشت.کی گیوی هیچ زمان شکست نخورد به غیر از زمانی که بردار خودشون خیانت بکنند و این خیانت در نقاره خانه اتفاق افتاد توسط کردم به درازی

با سلام اولا آنموقع ک کی خدا بخش شما حمله کرد کل تامرادی بجز شخص کی محمد باقر خاک تنگ تامرادی را ب خونبهای پسران خداکرم خان ترک کرده بودند و بجز کی مح باقر و دامادش احدی از تامرادی اونجا نبود فلذا باز هم نا برابر بود
پس یقین داشته باش اولا و بالذات تامرادی بیرون رانده نشد صرفا خاک تنگ تامرادی رو برا خونبها واگذار کردند ب خداکرم خان
ثانیا و بالعرض اگه سه بر مال تامرایی اونجا بود کمک کی مح باقر؛ مطمئنا
شکستی محکمتر از،دره سرد عایدتان میشد%
پ اگه مهلی دس،درار بیدیت چطو قبل جریان جر کی محباقر ک سر خرزاش محمسین خان و کرل خداکرم خان بی تامرایی ن نکردیت بیرون؟؟
پ لطف کن هرچی پیرمردلتو ایشنن ایگن گوش مکن
غتو غتو تو لهراس و کی قباد بی لهراس خو دهره کی قباد هم خو هم ها...
ن
باز گفت
 
 
-1 #159 سرباز وطن 1395-11-02 18:23
اولا که جنگ دره سرد هیچگونه افتخاری نداره برای بویراحمد چون چیزی جز برادر کشی در پی نداشت، ولی در بین طوایف تامرادی که نقش اصلی را در جنگ دره سرد داشتند .
شیرینی ها بودند کی مراد علی ها و خانواده ی ملا کریمی (ملاکریم وملافریدون) طایفه ی کی مرادعلی (کی کیامرزو چن تن از تفنگ چیانش )شیرینی ها (کاجانی که بعداز رشادتها کشته شد کا خداداد که تفنگ چین نامی بود توانست تفنگ ملاکریم رو پس بگیره و به کی نصیر بهادر تقدیم کند که بعد از اینکه تفنگ ملاکریم رو به کی نصیر دادند خیلی خوسحال شد گفا الان دیگ ملاکریم برای ما نمرده وعلیقلی شیرینب سرتیپ خان و دره سرد تفنگ ورا /علیقلی و چات باریک غارت در دا و چندین تن دیگر )
شعرش هم موجود هست تامرایی کس نرسی غیره سه بر مال /شیرینی علی مراد کریم حسین خان
باز گفت
 
 
+1 #158 مجید بهادر تامرادی 1395-10-24 02:57
بازگفت Guest:
جناب داورپناه لطف کنید هر مطلبی رو در سایت درج نفرمایید.
سرکار خانم طاهری اولا" که کریم خان با نقشه کی محمدعلی بهادر تامرادی و با همکاری ملا قباد سی سختی و کی خورشید برومند قاید گیوی گشته شد و ثانیاً سرتیپ خان هنری نکرد با لشکر بزرگی از طایفه قاید گیوی بویراحمد علیا و جلیلی ها و باطولی ها هجوم آورد با شکست بزرگی برگشتن "کی لهراس بو باطولی دی اردشیری کی گوته و دره سرد پنج یک بگیری"و منطقه مورد تجاوز عمق بویراحمد سفلی نبود بلکه در گوشه ای هم مرز با جوخونه چرام بود و ثالثاً شکراله خان هیچ نقشی در جنگ نداشت حتی اکثریت تامرادی ها هم خبردار نشدند و فقط ملا کریم و ملا فریدون و تعدادی کمی ازبرادرانشان و کی کیامرز یزدانپناه و کی نصیر به همراه ملا علی کرم جاوید و علی باز کا خونبار کی رحیمی و کا شهرخ جور ای ده شیخ (پدر کاسکندر )هم که میهمان کی رادعلی بودند از سمت نقاره خانه به آنها پیوستند و چنان شکستی حالویلمه داین که هنی دالل هی ایخرن.تامرایی نرسی غیره سه بر مال #چیشه کشت چیشه گروت 30تاشه خه دال. (بد نیست نوار شیخ بزرگ گلبار شیخ علیمراد تنهایی رو گوش بفرمایید) همچنین بزرگ مردانی چو کی قباد برومند و کا نجف و کا جانی علی حسن برادر کی لهراس و دهها نفر دیگر تقریباً بیش از 70 نفر از تفنگچینان سرتیپ خان کشته شد. افسوسم سی کی قباد نجف و جانی# جوخونه چوشون زییم تا چیشه جانی.و ملا کریم بهادران به صورت کاملاً اتفاقی کشته شد.
در پایان آیین مطلب را یاد آور می شوم که در بویراحمد بر خلاف بقیه ایلات حکومت و قدرت در چنگ کدخدایان بود به خصوص ایل بزرگ تامرادی با وجود بزرگ مردانی و سیاسیون چون کی اسد .کی نصیر .کی حمداله .ملا کریم ملا فریدون و کی کیامرز و همه برادران با غیرت ایل بزرگشان تامرادی نقس اساسی و کارساز را در تعیین و یا حذف خوانین در بویراحمد ایفا می کرد.

درود بر شما اتفاقا نوشتن این مطلب بی اساس بسیار مفید واقع گردید و در حقیقت باعث شد که نبرد دره سرد بهتر بازگو وشناخته بشود برای نسل جدید.در اینجا حقیقت بصورت مستند و از مرجعی موثق دنبال شد و نویسنده کمک موثری به وانمودن این نبرد و واقعیت ان نمود. گاهی یک مطلب کذب می تواند بسیار در بازنمودن واقعیت مفید باشد که این کار صورت گرفت. و در تایید حرف شما کاملا درسته دذ بویراحمد و بخصوص سفلی کهن دیار این کدخدایان بودند که حتی اقتدار نه تنها خان بلکه مرکز را کم یا زیاد و خانی را خان میکردند.درود و احترام
باز گفت
 
 
+2 #157 مجید بهادر تامرادی 1395-10-21 04:12
بازگفت کی گیوی بابا کانی:
بازگفت مجید بهادر تامرادی:
اقای داورپناه درسته سایت خوبی دارید و پرکار اما برای پایداری سایت تان هر کذب و مطلب نادرستی وارد نکنید.نمیدانم علت درج این مطلب کاملا دروغ و پایداری شما درچیست؟ دره سرد یورش عده ای دشمن قسم خورده از خان تا طوایف علیا بود جنگی نابرابر و بی اطلاع. اما شکستی خوردند بسیار ماندگار درتاریخ شان حک شد خوب بدانند و به یادگار بگذارند.

دوست عزیز اقای بهادر همه طوایف بویر احمد اشتباه داشتند و از همه بدترکشتار باباکانی ها با کمک ارتش رضاشاه در کوه سیاه بوده که حتی به زنان و کودکان هم رحم نکردند و نقش اصلی را مرحوم کی نصر بهادر به عهده داشتند در این نبرد نابرابر حدود هفتاد نفر انسان بیگناه زن و بجه پیر جوان کشته شدند کاش مدیر سایت ایل بویراحمد کشتار کوه سیاه را هم درج میکردند

درود برشما دوست عزیز.اول یاداور بشوم که نوشتن این متن راجع به دره سرد نوشته ای کاملا مغرضانه و بسیار بی اساس هست که بنده از مدیریت سایت درخواست نمودم تجدیدنظرکنندوسع ی نمایند مستندات و واقعیت های تاریخی قومی وایلی درج نمایند که احساسات را خدشه دار نکند. دوم تامرادی و کی نصیر بزرگ هیچگاه بی دلیل و غیرمنطقی به طایفه ای و جایی حمله یا جنگی نکردند وحتی سیاست ایشان جمع نگری واتحاد و جذب سایر طوایف بوده وهمینطور از طایفه محترم بابکانی.سوم جنگ دره سرد یک نبردبی تدبیرانه وانتقام جویانه خوانین علیا بود که طوایف ریشه دار بویراحمد کبیر را بجنگ وا داشت ودر این جنگ تامرادی کاملا بی اطلاع و بی گناه بود.یورش اوردند و روستایی بی دفاع و مظلوم را غارت برگشتند ودر ادامه طوفان تامرادی طغیان کرد و در منجلاب این سیل یورشیان گرفتار شدند. وچهارم اینکه گذشته ها را با احترام خوبی هایش وبزرگانش را نگه داریم وبدی هایش را فراموش کنیم واکنون اتحاد طوایف وبویراحمد ضروری ترین اصل هست بخصوص در این دوران کنونی که متاسفانه نام بویراحمد را می خواهند نابود و سعی در بد جلوه دادن تاریخ پراقتدار ایلمان هستند.با اگاهی وهوشیاری واتحاد وهمدلی وبا تکیه بر تاریخ وفرهنگ کهن مان و دانش وفن اوری امروزی مان و افزودن سنت با مدرنیزه امروزی و غنی تر کردن فرهنگمان و به روز نمودن دانش مان بار دیگر نام بویراحمد ئر تاریخ ایران زمین بدرخشد.زمین را بلندی نبد جایگاه/ یکی مرکز تیره بود وسیاه. بیایم خود دوباره ایلمان را بسازیم.با بکارگیری علم و دانش وحفظ اتحاد و همدلی و خردورزی. خرد بهتر از هرچه ایزد بداد/ستایش خرد را به از راه داد.با امید اقتدار همیشه بویراحمد بزرگ.وحترام به تمامی بزرگان ومردمان و طوایف بزرگ وارجمند بویراحمد. بیراحمی یایم کنید بیشتر سرتنگ/ کی دیه بچه لری بی شاه کنه جنگ.
باز گفت
 
 
-1 #156 Guest 1395-10-20 16:10
جناب داورپناه لطف کنید هر مطلبی رو در سایت درج نفرمایید.
سرکار خانم طاهری اولا" که کریم خان با نقشه کی محمدعلی بهادر تامرادی و با همکاری ملا قباد سی سختی و کی خورشید برومند قاید گیوی گشته شد و ثانیاً سرتیپ خان هنری نکرد با لشکر بزرگی از طایفه قاید گیوی بویراحمد علیا و جلیلی ها و باطولی ها هجوم آورد با شکست بزرگی برگشتن "کی لهراس بو باطولی دی اردشیری کی گوته و دره سرد پنج یک بگیری"و منطقه مورد تجاوز عمق بویراحمد سفلی نبود بلکه در گوشه ای هم مرز با جوخونه چرام بود و ثالثاً شکراله خان هیچ نقشی در جنگ نداشت حتی اکثریت تامرادی ها هم خبردار نشدند و فقط ملا کریم و ملا فریدون و تعدادی کمی ازبرادرانشان و کی کیامرز یزدانپناه و کی نصیر به همراه ملا علی کرم جاوید و علی باز کا خونبار کی رحیمی و کا شهرخ جور ای ده شیخ (پدر کاسکندر )هم که میهمان کی رادعلی بودند از سمت نقاره خانه به آنها پیوستند و چنان شکستی حالویلمه داین که هنی دالل هی ایخرن.تامرایی نرسی غیره سه بر مال #چیشه کشت چیشه گروت 30تاشه خه دال. (بد نیست نوار شیخ بزرگ گلبار شیخ علیمراد تنهایی رو گوش بفرمایید) همچنین بزرگ مردانی چو کی قباد برومند و کا نجف و کا جانی علی حسن برادر کی لهراس و دهها نفر دیگر تقریباً بیش از 70 نفر از تفنگچینان سرتیپ خان کشته شد. افسوسم سی کی قباد نجف و جانی# جوخونه چوشون زییم تا چیشه جانی.و ملا کریم بهادران به صورت کاملاً اتفاقی کشته شد.
در پایان آیین مطلب را یاد آور می شوم که در بویراحمد بر خلاف بقیه ایلات حکومت و قدرت در چنگ کدخدایان بود به خصوص ایل بزرگ تامرادی با وجود بزرگ مردانی و سیاسیون چون کی اسد .کی نصیر .کی حمداله .ملا کریم ملا فریدون و کی کیامرز و همه برادران با غیرت ایل بزرگشان تامرادی نقس اساسی و کارساز را در تعیین و یا حذف خوانین در بویراحمد ایفا می کرد.
باز گفت
 
 
+14 #155 کی گیوی بابا کانی 1395-10-14 09:14
بازگفت مجید بهادر تامرادی:
اقای داورپناه درسته سایت خوبی دارید و پرکار اما برای پایداری سایت تان هر کذب و مطلب نادرستی وارد نکنید.نمیدانم علت درج این مطلب کاملا دروغ و پایداری شما درچیست؟ دره سرد یورش عده ای دشمن قسم خورده از خان تا طوایف علیا بود جنگی نابرابر و بی اطلاع. اما شکستی خوردند بسیار ماندگار درتاریخ شان حک شد خوب بدانند و به یادگار بگذارند.

دوست عزیز اقای بهادر همه طوایف بویر احمد اشتباه داشتند و از همه بدترکشتار باباکانی ها با کمک ارتش رضاشاه در کوه سیاه بوده که حتی به زنان و کودکان هم رحم نکردند و نقش اصلی را مرحوم کی نصر بهادر به عهده داشتند در این نبرد نابرابر حدود هفتاد نفر انسان بیگناه زن و بجه پیر جوان کشته شدند کاش مدیر سایت ایل بویراحمد کشتار کوه سیاه را هم درج میکردند
باز گفت
 
 
+5 #154 بویراحمد 1395-10-14 08:50
بازگفت ارمان:
با عرض سلام... موقعی که بویراحمد علیای ها خاستن حمله کنن کی علی خان چون خرزی کی کیامرز بود گفت الان که میرید خودتونو بشمارید برید گفت من دایی هایم را خوب میشناسم.. اینا از طریق جوخونه به دره سرد امدن اول درگیری شروع شد بعد مدتی کی کیامرز از راه میرسه اولین تیرش میخوره به سر کی قباد.. در ضنن 76 کشته دادن متجاوزگ

دوست تامرادی کل تفنگچیهای دو طرف روی هم پنجاه نفر نبودندکشته های هر دو طرف روی هم نه نفربوده
باز گفت
 
 
+1 #153 ارمان 1395-10-08 19:59
یه سوال دلیل اینکه عبدالله خان .. بی بی فرنگیسو برا کی کیامرز میفرسته بدون هیچی چیه؟
کی کیامرز هم در یه جنگ دیگه با نامردی کشته میشه بی فرنگیس زن کی غلام علی یزدانپناه میشه که یکی از پسراشون کی جمشید یزدانپتاهه..
بزار خودم بگم دلیل این اقدام عبدالله خان چی بود که شما ها الکی تاریخ رو به دروغ تبدیل نکنیذ
کی کیامرز وارد جنگ که میشه اولین کسیرو که میکشه کی قباد سردسته طایفع بزرگ کی گیوی بود عبدالله خان برا تشویق کی کیامرز این کارو کرد
باز گفت
 
 
-1 #152 ارمان 1395-10-08 19:49
با عرض سلام... موقعی که بویراحمد علیای ها خاستن حمله کنن کی علی خان چون خرزی کی کیامرز بود گفت الان که میرید خودتونو بشمارید برید گفت من دایی هایم را خوب میشناسم.. اینا از طریق جوخونه به دره سرد امدن اول درگیری شروع شد بعد مدتی کی کیامرز از راه میرسه اولین تیرش میخوره به سر کی قباد.. در ضنن 76 کشته دادن متجاوزگ
باز گفت
 
 
-5 #151 مجید بهادر تامرادی 1395-08-25 02:18
اقای داورپناه درسته سایت خوبی دارید و پرکار اما برای پایداری سایت تان هر کذب و مطلب نادرستی وارد نکنید.نمیدانم علت درج این مطلب کاملا دروغ و پایداری شما درچیست؟ دره سرد یورش عده ای دشمن قسم خورده از خان تا طوایف علیا بود جنگی نابرابر و بی اطلاع. اما شکستی خوردند بسیار ماندگار درتاریخ شان حک شد خوب بدانند و به یادگار بگذارند.
باز گفت
 
 
+1 #150 Guest 1395-08-25 02:10
بازگفت بویراحمد علیا:
بازگفت Tnt:
اولا سلام
ثانیا نبرد دره سرد نبردی نا برابر از طوایف مستقل و بنام ن طوایف ضعیف و کم قوه___
((مو گهتم سی سختیه یا شیخ گلبار
ای طوری برشون زده کریم تشبار))__و غافلگیرانه بود پس سرکوب متجاوز ولو با کشته شدن و نابودی یک نفر از متجاوز بسی جای افتخار داره
ثالثا اشعار حاکی ازآن است ک غارت مذکور به مقصد نرسید
کی قباد و دره سرد تفنگ ور دا
علیقلی و چات باریک غارت در دا

غارتل چارفرسخی نرهته بیدن
کی گیوی وسط برفل دهرهته بیدن

جخونه و چات باریک تا حد جخونه
غارتل بی ملا کریم اومن و حونه
در ضمن کدام عقل سلیم می پذیرد ک هنگام عقب نشینی و فرار آن هم در شرایط جغرافیایی سخت بین تونل های یخی شخص متجاوز مغلوب قادر بر حمل و بردن غارت باشد؟؟؟
نفس جنگ و خود جنگ بخودی خود خوب نیس و چهره ای کریه و قبیح دارد لیکن در مقام دفاع آنهم دفاع مشروع خون متجاوز هدر و دفع تجاوز و خطر واجب شرعی است
مع الوصف در جنگ دره سرد
نرسی و تامرایی غیر سه3بر مال
شرینی مرادعلی کریم حسین خان

نرسی و تامرایی غیر سه بر مال
چیشه کشت چیشه گرهت ی چیشه خه دال


مزید بر آن جای دارد از نصیرخان بهادرالسلطنه به نیکی و رشادت نام برد
چو یک مرد جنگی چو یک دشت مرد

✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌

اینو هم قبول کن 14 نفر کی گیوی کل طایفه تامرادی را از بویراحمد علیا بیرونشان کردند وچند نفر از بزرگان آن زمان طایفه بزرگ تامرادی کشته شدند تازه در این درگیری از کی گیویها فقط کی خدابخش با13 نفر همراه این کار انجام دادند بله درسته چه یک دشت مرد چه یک مرد جنگ در جنگ در سرد جنگ بین سرتیپ خان بود با شکرالله خان از کی گیویها فقط شش نفر حضور داشت.کی گیوی هیچ زمان شکست نخورد به غیر از زمانی که بردار خودشون خیانت بکنند و این خیانت در نقاره خانه اتفاق افتاد توسط کردم به درازی

حقیقت را بپذیر.بی علت و ندانسته حمله کردی و بدجور خوردی
باز گفت
 
 
-2 #149 دیودوست تامرادی 1395-08-15 21:09
جای تاسف است که حقیقت را وارونه جلوه بدهیم! جناب اقای طاهری شکرالله خان اصلا در این جنگ منظور که جنگ دره سرد نام گرفت حضور نداشت لطفا اگه اطلاعات تاریخی نداری سکوت رعایت کن و لطفا دروغ به مردم آموزش نده، اجداد ما در این جنگ بودند ولی اسم شکرالله خان هیچ وقت نیاوردن و کشته شدن کریم خان به دست تامرادی صورت گرفته که حتی پدر بزرگ بنده در جنگ کریم خان کشته که اسمش قاید بابا از طایفه قاید شیرو بود کشته شده ودر ضمن قاید محمد علی بن قاید شیرزاد بن قایدشیرو صیغم دوله را که همراه کریم خان بود دستگیر کرد و حتی قلیان نقره ای ضیغم دوله را برای پدرش برد که این قلیان به قلیان سیمی قاید شیرزاد در ایل تامرادی معروف بود
باز گفت
 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی