فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

بی بی شهناز طاهری بويراحمدی

ﺧﺎﻧﺒﺎﻧﻮ ﻟﻘﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﻞ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺍﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪﯼ ﺍﺳﺖ . ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺳﯿﺎﺱ ﺍﯾﻞ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﻣﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ – ﭘﺪﺭ ﻭﯼ - ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺑﯿﮕﻢ ﺟﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ. ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺩﺭ ﻋﻨﻔﻮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺧﺎﻥ ﺩﺭﺍﻣﺪ .ﻭﯼ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﯿﯿﻦ ﺍﯾﻼﺕ ﻣﺠﺎﻭﺭ –ﻧﻔﻮﺫﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺗﻨﮓ ﺗﺎﻣﺮﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .ﻭﯼ ﺍﺯ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺧﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﻥ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﻬﯿﻦ ﺗﺎﺝ ﻭ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺻﻐﺮﯼ ﮔﺸﺖ .ﺍﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮﺍﻧﯿﻦ - ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻔﻮﺫ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﺿﺮﻏﺎﻡ ﭘﻮﺭ ﺩﺭﺍﻣﺪ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺯﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ - ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ - ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺮﺩ .ﻃﺒﻖ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﮐﯽ ﻋﻄﺎ ﻃﺎﻫﺮﯼ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻓﺎﺧﺮ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﮐﻮﭺ ﮐﻮﭺ - ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﺎﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﻭﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮﯼ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺍﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮐﯽ ﻋﻄﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺧﻄﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻔﺮﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﯿﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻼﻡ ﺍﻧﺰﺟﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ – ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻮﺩ. ﻭﯼ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺮﺭﻧﮕﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻋﺸﺎﯾﺮ - ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﻟﭽﮏ ﺧﻮﺩ ﻧﺰﺩ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﮎ ﻭﺍ ﻣﯿﺪﺍﺷﺖ .ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﺒﺎﻧﻮﯼ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺩﺭﺍﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ .ﻭﯼ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺘﯽ ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ ﻧﻨﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺍﻥ ﺍﯾﻞ ﺩﺍﺷﺖ .

 

شيوا طاهری بويراحمدی

 

 

 

 

 

دیدگاه ها   

 
0 #10 Guest 1394-02-25 20:00
بازگفت یاسوج:
منظور ازفرستادن لچک خود که میگن چیه؟؟

وقتی یک بی بیوی لچکش را میفرستاد برای کسی آن شخص هر کینه و ناراحتی که داشت کنار میگذاشت و به کمک شوهر یا برادر بیوی میرفت ، در نبرد دوخانی بین عبداله خان و خسرو خان بی بی شهناز لچکش رو برای میرزا یدالله داورپناه فرستاد و کینه ها کنار گذاشته شد و همین کار باعث شد که با ورود میرزا یدالله عبدالله خان ، خسرو خان رو شکست بده و اون رو تا فیلگاه عقب برونه ...
باز گفت
 
 
0 #9 یاسوج 1394-02-25 10:13
منظور ازفرستادن لچک خود که میگن چیه؟؟
باز گفت
 
 
+2 #8 طاهری 1392-12-20 22:56
با سلام خدمت دوستان بازدید کننده
وفات بی بی شهناز تقریبا اواخر سال 1333 بوده
باز گفت
 
 
+2 #7 محمد 1392-11-28 20:46
تاریخ وفاتش؟
باز گفت
 
 
+1 #6 طاهری 1392-10-29 23:32
سلام خدمت دوستان بزرگوار
پاسخ به هم شهری
من نوه ی محمدحسین خان و بی بی شاهزاده هستم و مادرم نوه ی پسری عبدالله خان ضرغام پور هستند
باز گفت
 
 
+3 #5 هم شهری 1392-10-27 16:27
ضمن عرض سلام خدمت خانم شیواطاهری بوبراخمدی .خواستم بدان که چه نسبتی با محمد خسین خان طاهری دارید
باز گفت
 
 
+4 #4 تنگ تامرادی 1392-10-24 07:59
روحش شاد . از کدخدایان سپیدار شنیدم که مرحوم بی بی شهناز هر وقت که مرحوم کی خورشید برومند و هم قطارانش نزد عبد الله خان میرفتند با قدرت وجسارت زیاد اعتراض میکردند که شما باید مانند کی علی خان و ولی خان از محمد حسین خان و ناصر خان حمایت کنید وبا عبد الله خان درگیری لفظی شدیدی داشتند
باز گفت
 
 
+2 #3 طاهری 1392-10-22 14:01
ﻣﺎﺩﺭ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺑﯿﮕﻢ ﺟﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﺍﻭﻟﺸﻮﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﺟﻌﻔﺮﻗﻠﯽ ﺧﺎﻥ ﺭﺳﺘﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ
ﺍﯾﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﯼ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﻟﻪ ﺧﺎﻥ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻧﺪ. واز امان اله خان بویراحمدی دو فرزند داشتند به نام بی بی شهناز و همایون.
همایون در همان کودکی از بین میرود.
باز گفت
 
 
+2 #2 حیدر 1392-10-22 09:28
امان الله خان بویراحمدی بود....بی بی بیگم جان ابتدا به عقد جعفر قلی خان اول رستم درامد که از وی صاحب امامقلی خان و بی بی خانم بی مادر منصور خان باشتی شد....پس از مرگ جعفرقلی خان بزرگ به عقد امان الله خان درامد که از وی صاحب بی بی شهناز شد...
باز گفت
 
 
+1 #1 Guest 1392-10-21 16:31
بی بی شهناز چه نسبتی با خوانین رستم داشت؟ منظور از امان الله خان.... همان امان الله خان رستم است؟
باز گفت
 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی