فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

كِل كِلَه بَرد

 

وسايل لازم :
مقداری سنگ ؛
تعداد بازكنان :
بيش از دو نفر ؛
زمان بازی :
روزهای معتدل سال ؛ اين بازی ويژۀ نوجوانان ، جوانان و مردان می باشد .
هدف بازی :
تمرين آرايش جنگی و هدف گيری با سنگ و تقويت نيروی جسمی و رعايت نظم و ترتيب و ... .
شرح بازی :
آلف – يك كِلی :
برای انجام اين بازی بازيكنان به دوستۀ مساوی تقسيم می شوند ، 20 تا 30 متر از يكديگر فاصله می گيرند ، هر دسته يك قطعه سنگ به ارتفاع تقربی 30 سانتی متر به صورت قايم در زمين می نشانند و در كنار آن مستقر می شوند ، و بر حسب توافق طرفين ، يك دسته بازی را آغاز می كند . فرض می كنيم اول دستۀ  ( A ) شروع كند ، در اين صورت هر كدام از آنها حق دارند با قطعه سنگی كه در مشت دارند ، ( كِلِ ) دستۀ ( B )  را هدف قرار داده و سنگ به سويش پرتاب كنند . بعد از اينكه افراد دسته ( A ) هر كدام يك سنگ به سوی ( كِلِ ) دستۀ (B  ) انداختند ، دستۀ ( B  ) نيز هر كدام يك قطعه سنگ به ( كِلِ ) دستۀ ( A  ) پرتاب می كنند . هر دسته كه موفق به زدن ( كِلِ ) دستۀ ديگر شود بايد خود را به دسته ، مقابل ملحق كند و هركدام يك سنگ به سوی كِلِ باقيمانده پرتاب كنند . آخرين ( كِلِ ) را كه دومين ( كِلِ ) می باشد ؛ هر دسته ای كه بزند ، برندۀ اصلی دور اول بازی به شمار می آيد .
ب – پنج كِلی :
برای انجام اين بازی ، بازيكنان به دو دسته مساوی تقسيم می شوند و در فاصله 20 تا 30 متری از يكديگر ، هر دسته پنج قطعه سنگ به صورت قايم در زمين می نشانند ، نزديكترين ( كِلِ ) هر دسته به دستۀ ديگر ( پيش جنگ ) ناميده می شود . بعد از اينكه با هم توافق كردند كه كدام دسته بازی را آغاز كنند ؛ به فرض اگر دسته (A  ) شروع كنندۀ بازی باشد ، هر كدام از آنها مجازند يك سنگ به سوی ( پيش جنگ ) دستۀ ( B ) پرتاب كنند ، زيرا تا وقتی كه پيش جنگ زده نشده است كسی مجاز نيست بقيۀ ( كِل ) ها را هدف قرار دهد . اما همين كه ( پيش جنگ ) كه فرمانده ( كِل ) ها به حساب می آيد زده شد ، هدف قرار دادن هر يك از چهار ( كِلِِ ) باقيمانده مجاز است . هر بازيكنی كه يك ( كِل ) را بزند مجاز است به عنوان امتياز ، بار ديگر يكی از ( كِل ) های باقيمانده را نشانه گرفته و هدف قرار دهد . به همين ترتيب ، به ازای زدن هر ( كِل ) يك امتياز در نظر گرفته خواهد شد . هرگاه افراد يك دسته همۀ ( كِل ) های دستۀ مقابل را بزنند همگی در محل رقبای خود حضور می يابند و هر كدام يك سنگ به ( كِل ) های باقيمانده متعلق به خود پرتاب مر كنند ، هر يك از افراد دو دسته ، كه به هم پيوسته اند  ، اگر بتوانند يك يا چند ( كِلِ ) باقيمانده را بزنند ، می توانند به نوبت و به همان نسبت سنگ اضافه بيندازند . آخرين ( كِل ) را بازيكنان هر گروه كه بزنند ، برندۀ بازی خواهند بود و يك امتياز برای دستۀ مربوط منظور خواهد شد .
اگر در موقع پرتاب سنگ ؛ يكی از بازيكنان سنگی را پرتاب كرده است به ( كِل ) اصابت كند ، اما آن ( كِل ) از جا كنده نشود و به زمين نفتد . آن بازيكن مجاز است ، در حالی كه يك چشم خود را می بندد ، يكبار ديگر همان ( كِل ) را هدف قرار دهد ؛ به اين عمل اصطلاحاً منج ( menj ) می گويند .

 

 

 

 

دیدگاه ها   

 
0 #1 باقر 1394-10-04 22:39
یادش بخیر!!!
خاطرات کودکی کل کله برد
باز گفت
 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی