فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

نبرد با ایل نوئی در منطقه پهناللی

 

جنگ وجدال برای همه انسانها ازقدیم الاایام امری طبیعی بود واز زمانی که خداوند آدم وهوا را آفرید فرزندان او هابیل وقابیل متولد شدند جنگ آتش نفاق شورش اختلاف شعله ور بوده تا هم اکنون مشاهده می فرمائید ادامه دارد و خواهد داشت.  و اما مورد بحث ، عوامل استعمارگر بهر طریق ممکن برای بجان هم انداختن ایلات و عشایر تحریکات خود را دامن می زدند و گهگاهی نیز بصورت آشکار آنچنان قوت بخشیدند که قرعه این بار در حکومت قاجاریه به نام ایل قدرتمند نوئی و ایل بویراحمد  اصابت کرد بویراحمد از احفاد  آریوبرزن و نوئیها فرزند نویان فرزند چنگیز و فرمانده سپاه چنگیزخان مغول همان چنگیزی که از فوران خون هیچ انسانی لذت نبرد و هرگز خون مردی را ننوشید ولی متأسفانه خون آشام لقب گرفت ( دقیق برعکس تیمور ) آقاخان و محمد شفیع خان در رأس ایل نوئی با پشتیبانی ایلات 3 بیچه با ایل یکه و تنهای بویراحمد (چهار بینجه شامل بویراحمد نوئی چرام دشمن زیاری می باشد ) به مبارزه برخاستند جنگ آغاز شد جنگی خانمانسوز و خانمان برانداز زمینه برای استعمار گران بسادگی فراهم گردید این جنگ برای بویراحمد در واقع امری تحمیلی و ناخواسته بود و از این مصاف دلهره داشت و بیم آن داشت که در این جنگ با شکست مواجه شود خیلی مهم بود تن دادن به مصاف به سه ایل بزرگ مخصوصاً ایل مغرور نوئی همانطور که اشاره شد با دشتیبانی یاران خویش این پیروزی را قطعی می دانستند و این فرصت را غنیمت شمردند در نزدیکی امامزاده علی (ع) در مکانی بنام پهناللی نبرد آغاز شد .

دنباله نوشتار...

بی بی شهناز طاهری بويراحمدی


ﺧﺎﻧﺒﺎﻧﻮ ﻟﻘﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﻞ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺍﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪﯼ ﺍﺳﺖ . ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺳﯿﺎﺱ ﺍﯾﻞ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﻣﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ – ﭘﺪﺭ ﻭﯼ - ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺑﯿﮕﻢ ﺟﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ. ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺩﺭ ﻋﻨﻔﻮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺧﺎﻥ ﺩﺭﺍﻣﺪ .ﻭﯼ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﯿﯿﻦ ﺍﯾﻼﺕ ﻣﺠﺎﻭﺭ –ﻧﻔﻮﺫﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺗﻨﮓ ﺗﺎﻣﺮﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .ﻭﯼ ﺍﺯ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺧﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﻥ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﻬﯿﻦ ﺗﺎﺝ ﻭ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺻﻐﺮﯼ ﮔﺸﺖ .ﺍﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮﺍﻧﯿﻦ - ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻔﻮﺫ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﺿﺮﻏﺎﻡ ﭘﻮﺭ ﺩﺭﺍﻣﺪ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺯﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ - ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ - ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺮﺩ .ﻃﺒﻖ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﮐﯽ ﻋﻄﺎ ﻃﺎﻫﺮﯼ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻓﺎﺧﺮ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﮐﻮﭺ ﮐﻮﭺ - ﺑﯽ ﺑﯽ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﺎﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﻭﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮﯼ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺍﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ .

دنباله نوشتار...

" نبرد تامرادی و سادات"و غارت سرفارياب

 

میرزاها  در دوران رضاشاه مردان جنگی و نامی از جمله میرزا محمد کریم، میرزا عیوضی و میرزا عزیزاله و میرزا محمد داورپناه داشتند و با ملا فرامرز یزدان پناه تامرادی روابط  دوستانه و همکاری داشتند، چون میرزاها علیه دولت یاغی بودند، با گروه ملافرامرز متحد شدند. در آن روزگار سنگر مقاومت و دست نیافتنی در منطقۀ دور افتاده و کوهستانی لوداب در استان پس از واقعه جنگ تنگ تامرادی، ملافرامرز بود که مرکز همۀ یاغیان بویراحمد محسوب می شد، همه دور او جمع شدند، از علی خان ولی خان خواهرزاده هایش تا بابکانیها، ساداتیها، تامرادیها و ... ولی بین میرزاها و ملافرامرز اختلاف و درگیری بوجود آمد. ملافرامرز در تلاش بود که درگیری و جنگ بوجود نیاید، ولی سرانجام در درگيري كه پيش آمد  ملافرامرز به دست ميرزا عيوضي داورپناه كشته شد .

دنباله نوشتار...

نبرد دره سرد


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺒﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭ ﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﻞ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﻧﺒﺮﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺩﺭﻩ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻥ ﻭ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺼﯿﺮﺧﺎﻥ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺟﻨﮓ - ﺷﮑﺮﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭﻭﻫﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺧﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﯾﺎﺳﻮﺝ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ . ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺧﺎﻥ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺍﻭﺭﯼ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺧﻮﻥ ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﻭ ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪﺭﺵ -ﻣﻼ ﻗﺒﺎﺩ ﺳﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺠﻮﻡ ﺑﺮﺩ .ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻣﯿﺮﺍﺑﺎﺩ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻼﻗﺒﺎﺩ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .

دنباله نوشتار...

ترانه های بویراحمدی۱( دکتر اریکا فرید )

 

اين نوشته مقاله ای ست از یک انسان شناس اتریشی-آمریکایی (دکتر اریکا فریدل) در رابطه با ترانه های بویراحمدی. خانوم فریدل به همراه همسرشون راینهولد لوفلر که ایشونم از انسان شناسان متخصص ایران به شمار می ره بین سالهای 44 تا 48 شمسی جهت انجام تحقیقاتی در رابطه با تخصص شون بین مردم بویراحمد و سی سخت زندگی کردن که سالهای بعد این سفرها به صورت پراکنده نیز ادامه داشته. دستاورد این سفرها مقالات و پژوهش های متعددی در زمینه های گوناگون از جمله سازمان اجتماعی و خویشاوندی، پایگاه و نقش اجتماعی و فرهنگی زنان، آداب و شیوه های آموزش و پرورش کودکان، نظام اعتقادات و باورهای فرهنگی-دینی زنان و فرهنگ و ادب عامه در منطقه بویراحمد بوده. شخصا از خوندن این مقاله لذت بردم و برای قسمت کردن اون با دوستان عزیز مطلب رو که به صورت پراکنده در سه بخش در دسترس بود، به صورت یکجا درآوردم. در اصل مطلب (ترجمه علی بلوکباشی) هیچ دخل و تصرفی صورت نگرفته و فقط علائم نگارشی (. ، : " ء . . .) که در متن رعایت نشده بود جهت سلیس شدن نوشته در متن قرار داد ه شده، همراه با اصلاح اشتباهات املایی کلمات. موضوع دیگه اینکه حروف اولیه کلمات اروتیک مقاله جهت رعایت عرف به صورت نقطه چین آورده شده (در متن ترجمه هم به همین شکل بوده) که البته حدس و یا یادآوری کامل این کلمات حلاوت خاص خودش رو به همراه داره! البته برداشت من از اروتیک در شعر بویراحمد، چربیدن معنی عشق(اشاره به معنی یونانی اروتیک) و ذات زیبایی و زیبایی‌شناسی این الفاظ و کلمات بر روح جنسی اونه. خواندن این مقاله شدیدا به دوستان توصیه می شه!

 

دنباله نوشتار...

زیر مجموعه ها