فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

وجه تسميه ی بويراحمد

 

اقتداري ضمن تجزيه و تحليل نام بويراحمد ،گمان خود را درباره ي مفهوم آن اين گونه بيان كرده است:

در خصوص (بي رحمد)) كه امروز بويراحمد گفته مي شود،ذهن نا آرام من آن را به كلمه ي به شكل ((بي ره مد ))يا (( بي ره مد با كسره ميم مد))تجزيه كرد و برايم اين گمان حاصل شد كه راستي بويراحمد و با وير و بويراحمدي و بي رحمد كلمه اي مركب از سه جزء ((بي))به معني چشمه و آبها و ((ره)) به معني راه و مد((مد))با كسر ميم و به معني مدي ها و اقوام مادي نيست؟واين منطقه ((بي ره مد)) يعني چشمه هاي آب راه ايالت مد يا معبر ماد به پارس نام نداشته است و ((يا بيرام آمد))نبوده است و تغيير شكل يافته ((بهرام به از آمد)) نيست و مانند به كواذ به جاي ((به از آمد كواذ))نبوده است؟مه ي نور سال 1360 بدون ذكر مأخذ و تنها از طريق نظريات مسن ها گفته كه بوئراحمد همان برادر احمد است.

دنباله نوشتار...

وجه تسميه ی كهگيلويه

 

دكتر احمد اقتداري در كتاب خوزستان و كهگيلويه و ممسني((ص 836 )) راجع به مفهوم نام كهگيلويه مي نويسد:...كلمه ي كوه كه معني آن معلوم است. كَيَلُو را مي توان به سه جزء (كَي )-( اَل)-(اُو) تقسيم نمود.كي به معني شاه و امير  و رئيس چنانكه در زبان فارسي كي و كيانيان مقيد همين معني است.((ال)) با فتح الف و سكون لام اضافه ي زبان لري است (مانند تووَل يعني خانه ها) و (او) تصغير يا علامت معرفه در  زبانهاي شيرازي و فارسي است.پس كلمه ي مركب (كَي-اَل-اُو)را در اطلاق محاوره،كيلو با فتحه ي خفيف ياء در آورده اند و بعد اين فتحه هم در گويش مردمان از بين رفته و كيلو و سپس گيلو شده است و كوه گيلو  يعني كيان و شاهان و بزرگان است . 

دكتر امان اللهي نيز مي گويد: آنچه مسلم است وجه تسميه ي اين ايالت مرتبط است با نام يكي از سران قبايل لر موسوم به گيلو يا گيلويه كه در قرن سوم هجري مي زيسته است.جايگاه اوليه گيلويه در منطقه ي خمايگان ((همايجان امروزي كه سر راه اردكان به شيراز قرار دارد))و نيز منطقه ي جاويد ممسني بوده است،كما اينكه هنوز در جاويد ممسني محلي به نام ((گيلومر)) وجود دارد كه خاطره ي اين سردار را زنده نگه داشته است . 

دنباله نوشتار...

لباس جنگ

 

عشاير به هنگام جنگ و غارت لباس مخصوصي مي پوشيدند كه به داشتن و پوشيدن ،آن افتخار مي كردند،اين لباس عبارت بود از :

 

چقه: مخصوص پوشيدن روي لباس،همانند عبا،خاكي رنگ ،نازك،بيشتربا آستين كوتاه.

 

زناره:بندي كه براي جمع شدن چقه روي لباس مي بستند.

 

شال:پارچه اي كه بدور كمر مي بستند.

دنباله نوشتار...

تعصب هاي سنتی

 

تعصب هاي سنتي  :  محليان عشايري نسبت به طايفه ي خود بسيار متعصبند از شايع پردازان غير محلي سخت متنفرند تا آنجا كه بيم قتل نيز مي رود.عشاير به زنان سخت احترام مي گزارند،دزدان و غارت زنان عشايري اگر در قافله اي زن مي ديدند از اذيت و آزار آن قافله چشم مي پوشيدند و اين مطلب را بسياري از محليان تعريف مي نمودند.يكي از محليان مي گفت به هنگام غارت اگر غارت گران زني را ببينند كه دور كلاهش سكه طلا دوخته شده باشد هيچ گاه دست دراز نمي كنند تا كلاه گران قيمت را از سر زن عشايري بردارند در صورتي كه كار بسيار ساده اي است.

محال است افرادي عشايري به زنان عشاير ديگر تجاوز نمايند ،اگر شايعاتي در  اين مورد وجود داشته باشد ساخته و پرداخته ي غير محليان است.به هنگام جنگ و كشتار زنان نيز آماج حمله قرار نمي گيرند مگر ندانسته و اشتباهي.

دنباله نوشتار...

شكايت كنسول انگليس از بويراحمدي ها

 

در 15 دسامبر 1909 مستر بيل كفيل قنسولگري شيراز شكايتي محرمانه از بويراحمديها تنظيم و به سر جرج باركلي در تهران مخابره و باركلي عيناً رويدادها را به لندن مخابره نمده است ،اينك عين شكايت نامه مستر بيل : آقا: 

 

اشرار غارتگر بويراحمدي بيش از يك ماه است كه در نقاط مختلف بين (( دشت ارژن)) كه ده فرسنگ زير شيراز است و (( گدارچين)) كه در مجاورت اصفهان است مشغول عمليات و دزديهاي عمده اي هستند و ........گمان نمي كنم هيچ قومي از ساكنين فارس مگر قشقائيها ولو آنكه عده ي آنها خيلي بيشتر باشد با يك دسته قومي بويراحمدي ابداً طرف شوند ،حتي قشقائيها با آنها مقابل نخواهند شد مگر آنكه جمعيت و استعدادشان خيلي بيش از طرف باشد.

دنباله نوشتار...

زیر مجموعه ها